Slutpriserna för skörd 2021

Skördeutfallet blev sämre än produktionen under 2020. Dock fick sig prisnivåerna ett rejält lyft jämfört med föregående år och bäst gick det för rapsen. De ekologiska priserna fick ett trendbrott och steg.

 

Rapsen stod för största prisuppgången under 2021. Foto: Katarina Cumselius

Den gröda som visar på störst uppgång för toppnoteringen är rapsen med en uppgång på 57 procent där Svenska Foder har en skördenotering på 601 kr / 100 kg. Av spannmålen är det maltkorn med en uppgång på 49 procent till 241 kr/100 kg som har stigit mest.

Mindre och sämre kvalitet

Skörd 2021 blev enligt Jordbruksverket 5,0 miljoner ton spannmål och 0,4 miljoner ton oljeväxter och trindsäd vilket är 16 procent lägre än förra årets skörd och 7 procent lägre än femårssnittet. 

Kyla och regn försenade vårsådden och den torra och varma sommaren hämmade sedan tillväxten av grödorna. När det blev dags för skörd började det regna igen, och en del av grödorna fick lämnas oskördade eftersom fälten var så blöta att de inte var farbara. Mycket regn under andra halvan av skörden medförde också stor kvalitetspåverkan.

– Skörden 2021 var många av våra kunder inte så värst nöjda med, eftersom vädret ställde till det med en våt vår och en lång och torr sommar, säger Victor Ebel, spannmålsansvarig Svenska Foder, i en skriftlig kommentar till priserna. Det gjorde att både kvaliteter och volymer hölls nere. Det är alltid tråkigt när man satsar på stora skördar och goda kvaliteter som vi gör i Sverige. Vi kommer dessutom från två år med högre volymer och goda kvaliteter och man jämför gärna, möjligen lite orättvist, med dessa.

Och Vara Lagerhus skriver i sin kommentar till priserna att ogynnsamt väder under sommaren gjorde att höstgrödorna som tidigare såg fantastiskt lovande ut, knappt nådde upp till en medelskörd. Vårsäden drabbades ännu hårdare och hamnade i många fall 30-40 procent under normal avkastning.

Jordbruksverkets första skördeprognos i augusti satte skörden till 5,7 miljoner ton. Något som verket reviderade i slutet av september då skörden uppskattades till 5,4-5,5 miljoner ton. För att i november landa på 5,0 miljoner ton.

Stark global efterfrågan

Lantmännen skriver i en kommentar till skördepriserna att precis som i Sverige blev skördeutfallet en besvikelse i flera viktiga produktionsområden. I EU blev rymdvikterna låga vilket inledningsvis försvårade exportaffärerna från EU.

Samtidigt har efterfrågan från världens stora importörer som Algeriet, Egypten och Kina varit stark, vilket gjort att prisnivåerna stigit kraftig under hösten och de stora importörerna har fått justera sina specifikationer för att få tag i tillräckliga volymer.

Lantmännen beskriver det som att efterfrågan på exportmarknaden har varit god, framförallt  en god efterfrågan på maltkorn och grynhavre.

Prisuppgång för eko

Den ekologiska spannmålsskörden har blivit sämre än förväntat, vilket gör att de senaste två årens stora överskott av ekologisk spannmål har minskat.

Den underliggande efterfrågan har inte ökat, men den lägre produktionen har inneburit en prisökning också på den ekologiska marknaden, främst under senare delen av hösten, skriver Lantmännen i en kommentar. Och konstaterar att framförallt ekologisk åkerböna och kvarnvete visat en positiv pristrend.

KLF konstaterar i sin kommentar till spannmålspriserna att marknaden för KRAV-spannmål varit något starkare i år då skörden även här blivit lägre och efterfrågan har stärkts under sommaren och hösten.

I tabellerna är slutpriserna redovisade utan eventuella efterlikvider. Lantmännens efterlikvid har de senaste åren legat mellan 1,5-2,5 procent. Efterlikviden för KLF och Vara Lagerhus ligger historiskt på 2-6 kr/100 kg.

När högst utbetalda priser under hösten jämförs ser det ut så här:

Det högsta kvarnvetepriset i skörd 2021 noterades till 216 kr / 100 kg, och erbjöds av Svenska Foder. Toppriset ligger 53 kr högre än högsta nivån 2020. 

Svenska Foder kunde även betala bäst för maltkorn med ett pris på 241 kr/100 kg, 80 kr över top­priset 2020.

Högst notering för oljeväxter togs även det hem av Svenska Foder med ett pris på 601 kr/100 kg. 219 kr högre än 2020.

Kvalitetsregleringar 

I prisredovisningen som gjorts av Jordbruksaktuellt är det tydligt hur priserna kan variera inom ett prisområde beroende på vilken anläggning man väljer att leverera till. Det som inte syns i de här tabellerna är också att betalningen till bonden kan skilja sig markant för samma vara.

I tabellerna har ingen hänsyn tagits till marknadsaktörernas olika kvalitetsregleringar.  Till exempel har olika handlare olika skalor för proteinreglering av kvarnvete, några har även proteinreglering för fodervete, vad som är accepterad inblandning av andra sädesslag, vissa betalar bara maltkornspris för det som går över sållet, medan andra betalar maltpris för hela volymen oavsett rensutbyte. Varianterna är många och utav olika stor betydelse.

Volym eller areal

Inte heller syns det hur kontrakten är formulerade i tabellerna. Hos de större aktörerna kontrakteras volymen som man vill leverera medan hos KLF och Vara Lagerhus kontrakteras istället arealen. 

Skillnaden kan få betydelse för det ekonomiska utfallet ett år som detta med lägre skörd i många områden än vad som kunde förväntas under våren när kontrakten skrevs. Uppfylls inte ett volymbaserat kontrakt behöver odlaren betala en avgift för det som inte levererats enligt kontraktet.

För en korrekt bedömning vilket pris som är bäst får man utgå från den egna gårdens förutsättningar och transportkostnader. Tabellerna ger en överblick hur marknadspriserna kan variera.

 

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även teckna tidigt-premie för kontrakt tecknade före 31/3 och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 
Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området. Lantmännens prisområde Väst exluderat Karlstad som finns med i prisområde norr om Mälaren.
Maltkorn avser Planet/Irina.
I tabellen ingår ej efterbetalning för Lantmännen och Vara Lagerhus.

 

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även teckna tidigt-premie för kontrakt tecknade före 31/3.
Lantmännens priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området. Leveransort Karlstad är inkluderad i sammanställningen.
Maltkorn Planet/Irina.
Swedish Agros fodervetepris är inklusive vid första avräkningstillfället gjorda tillägg för proteinhalt över 12,5% och falltal över 230 sek.

 

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även teckna tidigt-premie för kontrakt tecknade före 31/3 och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 
Vara Lagerhus oljeväxter är inklusive oljetillägg

 

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även teckna tidigt-premie för kontrakt tecknade före 31/3 och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 
Maltkorn av sorten Planet/Irina.
KLF råg är ej stråförkortad.
Lantmännens och Svenska Foders toppnoteringar för raps avser leverans i Karlshamn. 
Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort med minimalt prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.
I tabellen ingår ej efterbetalning för KLF eller Lantmännen.

 

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även teckna tidigt-premie för kontrakt tecknade före 31/3.
Lantmännens priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.
Swedish Agros fodervetepris är inklusive vid första avräkningstillfället gjorda tillägg för proteinhalt över 12,5% och falltal över 230 sek.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 21 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera