Målet – minskad övergödning

Ett av de största problemen i Östersjön är övergödningen. Något som till stor del kopplas till produktion och konsumtion av mat. Men det finns samtidigt stor potential att förbättra situationen.

Ett mer cirkulärt jordbruk och livsmedelskedja är grunden för att förbättra Östersjöns hälsa, enligt en ny rapport från Baltic Stewardship Initiative. Foto: Carolina Wahlberg

Det är kontentan av rapporten ”Ökad cirkularitet och minskad övergödning – potentialen i svenskt lantbruk och livsmedelskedja”, som Baltic Stewardship Initiative (BSI), som drivs av Världsnaturfonden (WWF) i samarbete med LRF och Lantmännen, ligger bakom.

— Det finns flera tecken på förbättringar i Östersjön, men det är fortfarande är ett av världens mest övergödda hav. Så mycket återstår att göra! Vi måste omgående minska läckaget av fosfor och kväve från jordbruket, bli mer cirkulära och ställa om till en hållbar svensk matproduktion, säger Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF, i ett pressmeddelande.

Optimerad tillförsel

Genom att skapa ett mer cirkulärt svenskt jordbruk och livsmedelskedja kan man förbättra problemen med övergödning. I rapporten pekar man på vikten av åtgärder som ska optimera tillförseln av växtnäring i form av mineral- och stallgödsel till åkrarna, genom till exempel precisionsodling, växtnäringsbalanser och gödselplaner.

Samt att man genomför fler åtgärder för att fånga upp växtnäring som läcker från jordbruksmarken, genom att till exempel anlägga fler våtmarker och skyddzoner. Och genom att odla fång- och mellangrödor på en större andel av åkermarken.

Näring från reningsverk

I rapporten lyfter man också potentialen inom ramen för dagens avloppsystem, att återföra kväve och fosfor från reningsverk tillbaka till jorden. Att denna form av växtnäring skulle kunna öka från dagens nio procent av kvävet och 40 procent av fosforn, till cirka 20 procent av kvävet och cirka 90 procent av fosforn. Om man i samhället satsade på att successivt bygga om hela landets avloppssystem skulle en närmare hundraprocentig återföring av kväve och fosfor och andra ämnen vara möjlig från toalettavfall.

I pressmeddelandet skriver WWF att ”regeringen kraftfullt måste styra mot en hållbar återföring av växtnäring tillbaka till livsmedelsproduktionen och fatta beslut om ett långsiktigt mål om nära hundraprocentig återföring av fosfor och kväve från avlopp till livsmedelsproduktion, med etappmål som stegvis tar oss dit. Återföringen måste ske på ett sätt som inte äventyrar Sveriges miljömål för en giftfri miljö. Regeringen måste utreda hur en successiv övergång till ett kretsloppsbaserat avloppssystem kan gå till”.

Viktigt med samarbete

– Företag i hela livsmedelkedjan behöver göra växtnäring till en prioriterad fråga där best practice ska vara en konkurrensfördel och även koppla till våra ambitioner rörande till exempel klimatpåverkan och biologisk mångfald. Drivkrafterna och lösningar på målkonflikter hittar vi i samarbete, det är först då vi blir en verklig kraft i utvecklingen av ett mer Östersjövänligt och cirkulärt lantbruk, säger Mattis Bergquist, Hållbarhetschef, Coop som deltar i Baltic Stewardship Initiative, i ett pressmeddelande.

Här kan den som vill fördjupa sig läsa rapporten i sin helhet.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste